Văn bản pháp luật

21 February, 2017

Luật tố cáo

Luật số 03/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỐ CÁO QUỐC HỘI _____Luật số: 03/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – […]
26 October, 2016

Luật phòng chống tham nhũng

QUỐC HỘI Số: 55/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 […]
26 October, 2016

Luật khiếu nại

QUỐC HỘI Số: 02/2011/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 11 […]
26 October, 2016

Quyết định 137/2009/QĐ-TTg về phê duyệt đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 137/2009/QĐ-TTg Hà Nội, […]
26 October, 2016

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

CHÍNH PHỦ Số: 78/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 07 […]