Sản phẩm

rx online

Sổ tay phòng, chống tham nhũng

  
Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (ALAC) xây dựng “Sổ tay phòng, chống tham nhũng dành cho công dân” để cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản, thiết thực và cập nhật nhất về các vấn đề liên quan đến phòng, chống tham nhũng.

Với cuốn sổ tay này, người dân có thể nâng cao kiến thức cơ bản, đồng thời hiểu được quyền lợi của mình trong cuộc chiến chống tham nhũng. Sổ tay cũng cung cấp một danh sách các trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam để người dân có thể gõ cửa khi cần hỗ trợ pháp lý.
DownloadTiếng Việt
Năm xuất bản2016

Báo cáo khảo sát

Dấu hiệu tham nhũng trong quá trình giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vấn đề đất đai tại tỉnh Thái Bình
  
Tháng 12/2016, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (ALAC) đã tiến hành khảo sát dấu hiệu tham nhũng trong quá trình giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vấn đề đất đai tại 3 xã/phường/thị trấn thuộc tỉnh Thái Bình (phường Hoàng Diệu và xã Vũ Chính – T.p Thái Bình, xã Thụy Trường, Huyện Thái Thụy).

Nhóm chuyên gia của Trung tâm ALAC đã tiến hành khảo sát 3 nhóm đối tượng chính là cán bộ, công chức xã; cán bộ, thành viên của các tổ chức xã hội và người dân nhằm làm rõ sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội địa phương trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN); đồng thời xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của người dân từ các tổ chức xã hội trong quá trình thực hiện KNTC. Trên cơ sở đó sẽ hình thành cơ sở để đề xuất xây dựng các giải pháp hỗ trợ cho người dân và thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc giải quyết KNTC và PCTN tại địa phương.
DownloadTiếng Việt
Năm xuất bản2016

Leaflet

  
Trung tâm Tư vấn pháp luật và Vận động chính sách (ALAC) là sáng kiến của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) nhằm nâng cao năng lực của người dân và các tổ chức xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Tại Việt Nam, Tổ chức Hướng tới Minh Bạch (TT) – cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam đã phối hợp với Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam thí điểm mô hình ALAC từ năm 2015 và đạt được những kết quả khả quan.
DownloadTiếng Việt, English
Năm xuất bản2016