MÔ HÌNH ĐỐI THOẠI ĐA CHỦ THỂ TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM (Tiếng Việt)

MÔ HÌNH ĐỐI THOẠI ĐA CHỦ THỂ TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM (Tiếng Việt)