Các dịch vụ của ALAC
Cung cấp thông tin cho người dân về:
  • Các thủ tục, quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề được khiếu nại, tố cáo;
  • Các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến tham nhũng và phòng, chống tham nhũng.
Tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho người là nạn nhân hoặc nhân chứng trong các vụ việc liên quan đến tham nhũng hoặc thuộc nhóm yếu thế trong xã hội;
Trợ giúp cho người dân trong quá trình thực hiện các khiếu nại liên quan đến tham nhũng:
  • Hỗ trợ việc soạn thảo đơn, thực hiện các quy trình, thủ tục khiếu nại liên quan đến các vụ việc tham nhũng hoặc các vụ việc có tiềm ẩn yếu tố tham nhũng và các nội dung khác liên quan đến tham nhũng;
  • Hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ, thông tin pháp luật có liên quan cho người dân để họ đề nghị cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;
  • Giới thiệu, hướng dẫn người dân đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan, tổ chức khác có khả năng hỗ trợ, tùy theo nội dung vụ việc;
Lập hồ sơ, theo dõi tiến trình xử lý, giải quyết và lưu giữ hồ sơ các vụ việc.
Đại diện cho khách hàng tại Tòa án và các cơ quan tố tụng khác.
Tư vấn pháp luật miễn phí đối với các vụ việc khác theo quy định của pháp luật.
Những hoạt động ALAC không thực hiện
  • Khẳng định tính chính xác của thông tin về các hành vi tham nhũng do người dân thông báo. Đây là công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng;
  • Tiến hành các chiến dịch chống lại các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân;
  • Lập hồ sơ tố tụng với danh nghĩa khách hàng.
  • Viết tuyên bố đại diện cho khách hàng.
  • Tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ về vụ việc tham nhũng cụ thể.